Algemeen reglement Zwemperfekt

 

Algemeen

 1. Het algemeen reglement geldt voor alle leden van Zwemperfekt en zijn van toepassing op alle overeenkomsten die deze leden met Zwemperfekt zijn aangegaan.
 2. Van het algemeen reglement kan alleen worden afgeweken als dit vooraf schriftelijk overeengekomen is.
 3. Door ondertekening van het inschrijfformulier of contract committeren leden zich aan onderstaande reglement. 

Lidmaatschappen en abonnementen

 1. Alle lidmaatschappen (m.u.v. cursussen met specifieke tijdsduur) worden aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Lidmaatschappen zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar.
 3. Het verschuldigde abonnementsgeld behorende bij een lidmaatschap wordt maandelijks (1ste van de maand) vooraf geïncasseerd. Het inschrijfformulier fungeert tevens als machtiging. 
 4. Voor alle lidmaatschappen wordt éénmalig inschrijfgeld in rekening gebracht, dit wordt na inschrijving van uw rekening afgeschreven.n  
 5. Leden zijn te allen tijde verplicht tot betaling van het maandelijkse abonnementsgeld tijdens de gehele duur van het lidmaatschap. Bij ontstaan van achterstand in betalingen worden administratiekosten in rekening gebracht vanaf de eerste verschuldigde maand, ook als er geen gebruik wordt gemaakt van de activiteiten. Bij het uitblijven van betaling na herinnering(en) mag Zwemperfekt het lid de toegang tot het zwembad ontzeggen zonder dat de plicht tot betaling komt te vervallen of het abonnement wordt opgezegd.
 6. Leden behouden zich het recht tot de einddatum van het lidmaatschap deel te nemen aan de betreffende activiteiten zolang er aan de betalingsvoorwaarden is voldaan.
 7. Het A garantiepakket bestaat uit 1 maal de snelcursus van 14 weken gevolgd door 1 maal de spoedcursus van 6 weken gevolgd door 30 minuten les per week tot het A diploma behaald is.
 8. Het ABC garantiepakket bestaat uit 1 maal de snelcursus van 14 weken gevolgd door 1 maal de spoedcursus van 6 weken gevolgd door 60 minuten les per week tot het A, B en C diploma behaald is.
 9. Voor de Snelcursus A en de Spoedcursus A,B, of C wordt geen garantie gegeven op het behalen van een diploma.  Hiervoor is een afkoop mogelijk d.m.v. het A garantiepakket of ABC garantiepakket. Voor deelname aan één van de garantiepakketten wordt er een proefles ingepland, alleen bij positief advies mogen kinderen deelnemen. Daarnaast geldt hiervoor een minimum leeftijd van 5 jaar bij start.
 10. De garantie in het A garantiepakket en ABC garantiepakket komt te vervallen als er meer dan 2 lessen gemist worden gedurende de snelcursus en spoedcursus of als er tijdens de reguliere lessen meer dan 4 weken aaneengesloten niet wordt deelgenomen aan de lessen. Uitzonderingen kunnen alleen vooraf schriftelijk worden overlegd. Na het vervallen van deze  garantiebepaling zal een nieuw abonnement moeten worden afgesloten.
 11. Abonnementen worden stilzwijgend  verlengd, waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand ingaande op de 1ste of 15de van de maand van opzegging.
 12. 10-badenkaarten zijn 13 weken geldig. Niet opgemaakte bezoeken komen hierna te vervallen zonder restitutie van lesgelden. 10-badenkaarten zijn niet overdraagbaar en blijven persoonsgebonden.
 13. Een lidmaatschap kan bij uitzondering per de 1ste van de volgende maand (tijdelijk) worden stopgezet. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
  -Blessure (na overhandiging van een doktersverklaring),
  -Zwangerschap (na overhandiging van een zwangerschapsverklaring),
  -Verhuizing (na overhandiging van bewijs van in- of uitschrijving bij de gemeente).
 14. Een abonnement kan uitsluitend schriftelijk worden beëindigd( e-mail is voldoende), waarbij een opzegtermijn geldt van 1 maand ingaande op de 1ste of 15de van de maand van opzegging.
 15. Zwemperfekt behoudt zich het recht voor om abonnementstarieven (periodiek) aan te passen. 

Openingstijden, roosters en vakantie-/feestdagen

 1. Zwemperfekt behoudt zich het recht om op feestdagen en  tijdens jaarlijks onderhoud,indien nodig, maximaal 2 weken het zwembad te sluiten voor leden. Deze dagen leiden niet tot een vermindering of teruggave van abonnementsgeld. Zo komen o.a. de lessen te vervallen op; 1e en 2de  paasdag, Koningsdag, Hemelvaartsdag, 1e en 2de  pinksterdag, 1ste en 2de kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag.
 2. Gedurende de zomervakantie van 6 weken, kunnen er maximaal drie lessen ingehaald worden die in de periode van deze basisschoolvakantie gemist zijn. Overige schoolvakanties kennen binnen Zwemperfekt geen inhaalmogelijkheid, evenals andere gemiste lessen door ziek zijn of feestjes en dergelijke.
 3. Bij verhindering van een les, krijgen wij graag een afmelding.
 4. Zwemperfekt behoudt zich het recht om (les)roosters en of tijden aan te passen of te besluiten lessen te verzetten zonder dat hier vermindering of teruggave van abonnementsgeld tegenover staat. 

Huisregels

 1. De minimale leeftijd voor Aquafit en Bootcamp is 16 jaar. ABC-zwemmen vanaf 4 jaar en bij ouder-kindzwemmen zijn de kinderen 0-4 jaar. Baby’s dienen de eerste inenting te hebben gekregen. De Snelcursus A is geschikt voor kinderen vanaf 5 jaar na goedkeuring door één van de zwemdocenten.
 2. Bij gebruik van de zwemfaciliteiten, dient men zich te houden aan het zwembadreglement; douchen voor gebruik is verplicht; betreden van het zwembad enkel door gebruik van badslippers; kauwgom en andere etenswaren/dranken zijn niet toegestaan in de zwemzaal en kleedkamer; betreden van zwemzaal enkel onder begeleiding van een van de medewerkers van Zwemperfekt. 

Aansprakelijkheid

 1. Gebruik maken van de activiteiten van Zwemperfekt is geheel voor eigen risico. Zwemperfekt is niet aansprakelijkheid voor schade in welke vorm (o.a. persoonlijk letsel, diefstal, beschadiging van eigendommen) dan ook.
 2. De directie behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden leden de toegang tot Zwemperfekt te ontzeggen of het lidmaatschap te beëindigen.